Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.175 datë 17.03.2021 “Për ngritjen, organizimin dhe funksionimin e Spitalit Rajonal “Memorial” në Fier si projekt pilot” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, Spitali Rajonal “Memorial” në Fier, shpall vend vakant për mjek specialist, si më poshtë:

–       Mjek internist

–       Mjek endokrinolog

–       Mjek gastrohepatolog

–       Mjek infeksionist

–       Mjek hematolog

–       Mjek nefrolog

–       Mjek imazherist

–       Mjek anestezist

Kushtet për pranimin e mjekëve:

–   Mjekët të kenë diplomën e mjekut si dhe diplomën e specialitetit përkatës;

–   Të jenë të pajisur me lejen e ushtrimit të profesionit në Republiken e Shqipërisë;

–   Kandidatët që janë në marrëdhënie pune me një institucion shëndetësor publik që ofron direkt shërbim shëndetësor (qëndër shëndetësore/ spital) duhet të kenë miratim nga institucioni ku punojnë.

 

 


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm