Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.175 datë 17.03.2021 “Për ngritjen, organizimin dhe funksionimin e Spitalit Rajonal “Memorial” në Fier si projekt pilot”, në Urdhërin nr. 182/1 prot. datë 25.03.2021 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Spitalit Rajonal “Memorial” Fier, në Udhëzim nr. 499, datë 02.07.2019 “ Për proçedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet Platformës Elektronike”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me qellim vijim e fazës së dytë të hapjes së “Spitalit Rajonal “Memorial” Fier, shpallet konkurimi pë pozicione mjek specialist si më poshtë:

(Shiko Njoftimin)

 

 

3 vende vakante në pozicionin Mjek Anestezist – Reanimator (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

1 vend vakant  në pozicionin Mjek Imazherist (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

4 vende vakante në pozicionin Mjek Infeksionist (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

2  vende vakante në pozicionin Mjek Internist (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

1 vend vakant në pozicionin Mjek Kardiolog (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

2 vende vakante në pozicionin Mjek Kirurg (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

2 vende vakante në pozicionin Mjek Kirurg i Përgjithshem (05.11.2021)

1 vend vakant në pozicionin Mjek Kirurg Maxilofacial (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

1 vend vakant  në pozicionin Mjek Laboratori (05.11.2021)

1 vend vakant  në pozicionin Mjek Bakterologjik (05.11.2021)

1 vend vakant  në pozicionin Mjek Anatomo-Patolog (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

3 vende vakante në pozicionin Mjek Okulist (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

3 vende vakante në pozicionin Mjek Neurolog (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

2 vende vakante në pozicionin Mjek Pneumolog (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

1 vend vakant në pozicionin Mjek Transfuziolog (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

1 vend vakant  në pozicionin Mjek Urolog (05.11.2021)

(Shiko Njoftimin)

3 vende vakante në pozicionin Mjek Anestezist – Reanimator (21.12.2021)

(Shiko Njoftimin)

1 vend vakant në pozicionin Mjek Gastrohepatolog (21.12.2021)

(Shiko Njoftimin)

1 vend vakant në pozicionin Mjek Hematolog (21.12.2021)

(Shiko Njoftimin)

Spitali Rajonal ‘Memorial’ Fier shpall kandidat fitues per pozicionin ‘Mjek Hematolog’, në bazë të pikëve të grumbulluara :

1.Liri Seraj – Mjek Hematolog(29.04.2022)

1 vend vakant në pozicionin Mjek Imazherist (21.12.2021)

(Shiko Njoftimin)

4 vende vakante në pozicionin Mjek Infeksionist  (21.12.2021)

(Shiko Njoftimin)

2 vende vakante në pozicionin Mjek Okulist (21.12.2021)

1 vend vakant në pozicionin Mjek ORL (21.12.2021)

(Shiko Njoftimin)

1 vend vakant në pozicionin Mjek Specialist Urgjence (21.12.2021)

(Shiko Njoftimin)

Komisioni i Vleresimit, ngritur me Urdher Nr. 4, date 28.02.2022 te Drejtorit te Pergjithshem te Spitalit Rajonal “Memorial” Fier  shpall nje kandidat te kualifikuar per Faza I .

-Z.Enea Serani, Mjek Specialist Urgjence me 45 pike.

Komisioni i Vleresimit, ngritur me Urdher Nr. 4, date 28.02.2022 te Drejtorit te Pergjithshem te Spitalit Rajonal “Memorial” Fier  shpall nje kandidat te kualifikuar per Faza II .

-Z.Enea Serani, Mjek Specialist Urgjence me 5 pike.(31.03.2022)

 

1 vend vakant në pozicionin Mjek Transfuziolog (21.12.2021)

(Shiko Njoftimin)

1 vend vakant në pozicionin Mjek Urolog (21.12.2021)

(Shiko Njoftimin)

 

Komisioni i Vleresimit me shkrese nr.346 prot, date 28.02.2022 te Spitalit Memorial Fier, ka nxjerre fitues kandidatet per pozicionet vakante si vijon:

– Znj. Liri Seraj – Mjeke Hematologe- fitues me 45 pike

– Z.Fatmir Xhemali – Mjek Anestezist Reanimator – fitues me 45 pike

 

Komisioni i Vleresimit, ngritur me Urdher nr. 4, date 28.02.2022 te Drejtorit te Pergjithshem te Spitalit Memorial Fier, ka kualifikuar si fitues per Faza II aplikantet: 

Znj. Liri Seraj, per pozicionin Mjek Hematolog –  Sherbimi i Mjekesise Interne

-Z. Fatmir Xhemali, per pozicionin   Mjek Anestezist Reanimator  – Sherbimi i Anestezi Reanimacionit


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm