Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Has:

QSh Gjinaj

2 QSh Golaj

QSh Krumë

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Has