Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon listën me emrat e mjekëve që përzgjodhen vendet e shpallura vakant në sistemin shëndetësor publik, si më poshtë:

 

KLIKONI LISTAT ME EMRAT E MJEKËVE TË PUNËSUAR

Rajonali Vlore

Rajoni Elbasan

Rajoni Shkoder

Rajoni Tirane

Te punesuar ne spitalet universitare

Categories: Shpallje