Bazuar ne Udhezim nr. 499, date 02.07.2019 “Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne institucionet shendetesore publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet platformes elektronike”, Drejtoria Qendrore e Operatorit te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor”, publikon emrat e mjekeve qe perzgjodhjen vendet vakante si me poshte:

LISTA E KANDIDATËVE TE PUNËSUAR – Rajoni Tiranë

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR – Rajoni Shkoder

LISTA E KANDIDATËVE TE PUNËSUAR – Rajoni Vlorë

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR – Rajoni Elbasan

Categories: Shpallje