Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 02.07.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon emrat e mjekëve që përzgjodhën vendet vakante në Rajonin Shkodër dhe Rajonin Vlorë.

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR -Rajoni Shkodër

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR -Rajoni Vlorë

Categories: Shpallje