Bazuar ne Udhezim nr. 499, date 02.07.2019 “Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne institucionet shendetesore publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet platformes elektronike”, Drejtoria Qendrore e Operatorit te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor”, publikon emrat e mjekeve qe perzgjodhjen vendet vakante si me poshte: 

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR -Rajoni Elbasan

LISTA E KANDIDATËVE TE PUNËSUAR-Rajoni Tiranë

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR -Rajoni Vlorë

Per Rajonin Shkoder, bazuar ne te dhenat qe disponon DQOSHKSH, per muajin Qershor 2020, nuk ka pasur asnje perzgjedhje nga aplikantet ne portalin “Mjeke per Shqiperine”.

 

Categories: Shpallje