Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”  Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon  listën paraprake me emrat e mjekëve të kualifikuar për në fazen e dytë, për pozicionet e shpallura vakant në sistemin shëndetësor publik, si më poshtë:

 

KLIKONI LISTAT SIPAS RAJONEVE DHE SPITALET UNIVERSITARE

Mjekë të kualifikuar Rajoni Elbasan

Mjekë të kualifikuar Rajoni Vlore

Mjekë të kualifikuar Rajoni Shkoder

Mjekë të kualifikuar Rajoni Tirane

Mjekë të kualifikuar Spitale Universitare

 

Ankesat mund ti bëni brenda dy ditëve nga publikimi i kësaj liste, nëpërmjet portalit “Mjeke për Shqipërinë”.

Komisionet kanë njoftuar me email kandidatët që nuk janë kualifikuar për këtë fazë.

Categories: Shpallje