Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”  Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon  listën përfundimtare me emrat e mjekëve të kualifikuar për në fazen e dytë, për pozicionet vakant në sistemin shëndetësor publik, si më poshtë:

 

KLIKONI LISTAT SIPAS RAJONEVE DHE SPITALET UNIVERSITARE

Mjekë të kualifikuar Rajoni Elbasan

Mjekë të kualifikuar Rajoni Vlore

Mjekë të kualifikuar Rajoni Shkoder

Mjekë të kualifikuar Rajoni Tirane

Mjekë të kualifikuar Spitale Universitare

 

Categories: Shpallje