Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”  Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon  listën e mjekëve me pikët totale, për pozicionet vakant në sistemin shëndetësor publik, si më poshtë:
KLIKONI LISTAT SIPAS RAJONEVE DHE SPITALET UNIVERSITARE
Lista e mjekëve Rajoni Elbasan
Lista e mjekëve Rajoni Vlore
Lista e mjekëve Rajoni Shkoder
Lista e mjekëve Rajoni Tirane
Lista e mjekëve Spitale Universitare
Categories: Shpallje