Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare me emrat e mjekëve për pozicionet vakant në sistemin shëndetësor publik, aplikantët Shkurt 2020, si më poshtë:

Lista Perfundimtare e Mjekeve -Rajoni Vlore

Lista Perfundimtare e Mjekeve- Rajoni Shkoder

 

Categories: Shpallje