Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare me emrat e mjekëve për pozicionet vakant në sistemin shëndetësor publik, aplikantët Janar 2020, si më poshtë:

Renditja përfundimtare Mjekë Rajoni Shkodër
Renditja përfundimtare Mjekë Rajoni Vlorë
Renditja përfundimtare Mjekë Rajoni Elbasan

 

Shënim: Renditja përfundimtare e mjekëve Rajoni Tiranë duke përfshirë dhe mjekët aktualisht në listë pritje për këtë rajon, do të publikohet me datë 10 shkurt, pas përfundimit të procesit të ankimimit.

Categories: Shpallje