Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare të mjekëve Rajoni Tiranë dhe Elbasan  duke përfshirë dhe mjekët aktualisht në listë pritje për këto rajone si më poshtë:

 

Lista Perfundmitare Mjek -Rajoni Tirane

Lista Perfundimtare Mjek -Rajoni Elbasan

Categories: Shpallje