Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare të mjekëve Rajoni Tiranë duke përfshirë dhe mjekët aktualisht në listë pritje për këtë rajon si më poshtë:

Rënditja përfundimtare Mjekë Rajoni Tiranë përfshirë dhe mjekët aktualisht në listë pritje për këtë rajon

Categories: Shpallje