Kriteret per kete pozicion:

  • Jetëshkrimi i kandidatit.
  • Deshmia e penalitetit.
  • Diplomë Universitare  dhe lista e notave(e noterizuar).
  • Diplomë specializimi ( e noterizuar).
  • Leja e ushtrimit te profesionit.
  • Referenca nga punëdhënësi i meparshëm.
  • Diplome e gjuhes se huaj.
  • Grade shkencore (nese ka).
  • Te kete kurse te ndryshme trajnimi .
  • Raporti mjeko ligjor i afte per pune .


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm