Vende Vakante , Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

 1 (nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek Pneumolog” prane Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”(25.06.2021) (Shiko Njoftimin)  1 (nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek Internist” prane Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”(12.04.2022) (Shiko Njoftimin) Në bazë të pikëve të grumbulluara ,  komisioni shpalli fitues: 1.Esmeralda Qeli          Read more…

Rezultatet e konkursit te pozicionit te shpallur SU Shefqet Ndroqi

”SHPALLJE FITUESI MJEK PNEUMOLOG ” Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” zhvilloi konkursin per Mjek Pneumolog 2 (dy) vende vakant, ne te cilen konkuruan : 1.Franc  Rrumbullaku                                                    grumbulloi     32.6 pikë 2.Marsel  Broqi                                                              grumbulloi     30.3 pikë Klodeta Grosha                                            Read more…

3 Vende Vakante Mjek Kardiolog, Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Kriteret per kete pozicion :  Jetëshkrimi i kandidatit Dëshmia e penalitetit Diploma universitare  dhe çertifikata e notave(kopja e noterizuar) Diplomë specializimi dhe çertifikata e notave(kopja e noterizuar) Leja e ushtrimit te profesionit Referenca nga punëdhënësi i mëparshëm Dokument që keni mbrojtur një gjuhë të huaj Gradë shkencore (nëse ka). Kurse të Read more…

Rezultatet e konkursit te pozicionit te shpallur SU Shefqet Ndroqi

”SHPALLJE FITUESI MJEK PNEUMOLOG ” Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” zhvilloi konkursin per Mjek Pneumolog 1 (nje) vend vakant, ne te cilen konkuruan :     1. Luljeta Hoxha                                          grumbulloi     29 – pikë   Në bazë të pikëve të grumbuluara te cilat u publikuan te portali “Mjekepershqiperine.al” komisioni shpalli fitues:   1. Luljeta Hoxha                                             29 – pikë

1 Vend Vakant ,Mjek Pneumolog prane SU “Shefqet Ndroqi”

Kriteret per kete pozicion: Jetëshkrimi i kandidatit. Deshmia e penalitetit. Diplomë Universitare  dhe lista e notave(e noterizuar). Diplomë specializimi ( e noterizuar). Leja e ushtrimit te profesionit. Referenca nga punëdhënësi i meparshëm. Diplome e gjuhes se huaj. Grade shkencore (nese ka). Te kete kurse te ndryshme trajnimi . Raporti mjeko Read more…

Rezultatet e konkursit te pozicionit te shpallur SU Shefqet Ndroqi

      ”SHPALLJE FITUESI MJEK ANESTEZIST –REANIMATOR ” Komisioni konkurimit për vëndin e punës(vakant) Mjek anestezist-reanimator 2 (dy) u mblodh në dt.27.02.2020,ora.12.00.Pasi shqyrtoi dokumentacionin e 1 (nje) kandidati  e mori në intervistë.Mbështetur në  dokumentacionin e paraqitur dhe intervistën e dhënë rezultoi se: 1.Marjeta          Bilaj                                          grumbulloi     42 -pikë Në Read more…