Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/Familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Mat:

QSH Gurrë

QSH Macukull

QSH Klos, 1Mjek i Pergjithshem Familje(04.09.2021)

QSH Komsi, 1Mjek i Përgjithshëm(03.12.2021)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Mat