Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/Familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Mat:

QSH Gurrë

QSH Macukull

QSH Burrel,  1Mjekë i Përgjithshëm (06.11.2020)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Mat