Kriteret per kete pozicion : 

  • Jetëshkrimi i kandidatit
  • Dëshmia e penalitetit
  • Diploma universitare  dhe çertifikata e notave(kopja e noterizuar)
  • Diplomë specializimi dhe çertifikata e notave(kopja e noterizuar)
  • Leja e ushtrimit te profesionit
  • Referenca nga punëdhënësi i mëparshëm
  • Dokument që keni mbrojtur një gjuhë të huaj
  • Gradë shkencore (nëse ka).
  • Kurse të ndryshme trajnimi .
  • Raporti mjeko ligjor e aftë për punë .
Komisioni konkurimit për vëndin e punës(vakant) Mjek Kardiolog 1(nje)  u mblodh në dt.08.02.2022,ora.12.00. Pasi shqyrtoi dokumentacionin e 1 (nje) kandidature  e mori në intervistë.Mbështetur në  dokumentacionin e paraqitur dhe intervistën e dhënë rezultoi se:
1.Nevila              Çaushi                                                 grumbulloi     33 -pikë
Në bazë të pikëve të grumbuluara te cilat u publikuan te portali “Mjekepershqiperine.al” komisioni shpalli fitues:
1. Nevila              Çaushi                                                         33 -pikë


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm