Kriteret per kete pozicion : 

  • Jetëshkrimi i kandidatit
  • Dëshmia e penalitetit
  • Diploma universitare  dhe çertifikata e notave(kopja e noterizuar)
  • Diplomë specializimi dhe çertifikata e notave(kopja e noterizuar)
  • Leja e ushtrimit te profesionit
  • Referenca nga punëdhënësi i mëparshëm
  • Dokument që keni mbrojtur një gjuhë të huaj
  • Gradë shkencore (nëse ka).
  • Kurse të ndryshme trajnimi .
  • Raporti mjeko ligjor e aftë për punë .


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm