Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve tët shëndetësor për vitin 2020” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, meqënëse në shpalljen e hapur për mjek specialist neurolog në Korçë dhe kirurg në Kukës nuk pati aplikant, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, shpall vende vakant për mjek specialist në spitalet rajonale për të cilat do të aplikohet Programi i Bonusit, si më poshtë:

 • Një Mjek neurolog në Spitalin Rajonal Korçë;
 • Një Mjek kirurg në Spitalin Rajonal Kukës.

AFATI I APLIKIMIT DERI ME 20 SHKURT 2020

  1. Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për pranim si vijon:

  1. Të kenë diplomën e specialitetit, të lëshuar nga institucioni i arsimit të lartë brenda apo jashtë shtetit, të njohura nga ministria përgjegjëse për arsimin;
  2. Të jenë të pajisur me lejen e ushtrimit të profesionit;
  3. Të mos jenë të dënuar për vepra penale me vendim të formës së prerë;

  2. Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  1. Kandidatët duhet të aplikojnë në platformën online sipas rajoneve për qëndrat/spitalet përkatëse, me dokumentat si më poshtë:
   1. Lejen e ushtrimit të profesionit (e detyrueshme);
   2. Vërtetim nga njësia administrative për vendbanimin.
   3. Kanditatët që janë të punësuar në institucionet shëndetësore publike, duhet të paraqesin leje nga institucioni ku punojnë për pjesëmarrje në programin e Bonusit.

  Komisioni i Vlerësimit për aplikantët në Programin e Bonusit administron dokumentet e aplikantëve, zhvillon intervistën me kandidatët, zgjedh fituesin dhe përcakton masën e financimit të bonusit mbi bazën e përcaktimeve të urdhërit të ministrit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale.

   

  Mjeku specialist që fiton nga Programi i Bonusit lidh kontratë me MSHMS, me institucionin

  shëndetësor ku do të punojë dhe me Drejtorinë Rajonale të FSDKSH.

   

  APLIKO KETU

   

  Categories: Mjekë BonusShpallje