”SHPALLJE FITUESI MJEK ANESTEZIST –REANIMATOR ”

Komisioni konkurimit për vëndin e punës(vakant) Mjek anestezist-reanimator 2 (dy) u mblodh në dt.27.02.2020,ora.12.00.Pasi shqyrtoi dokumentacionin e 1 (nje) kandidati  e mori në intervistë.Mbështetur në  dokumentacionin e paraqitur dhe intervistën e dhënë rezultoi se:

1.Marjeta          Bilaj                                          grumbulloi     42 -pikë

Në bazë të pikëve të grumbuluara te cilat u publikuan te portali “Mjekepershqiperine.al” komisioni shpalli fitues:

1.Marjeta          Bilaj                                                     42 -pikë