Komisoni i vleresimit ne SUT , bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Nr.499 date 02.07.2019 .“Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne Institucionet Shendetesore Publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet Platformes Elektronike”,

Shpall kandidatin fitues per vendin vakant Mjek Kirurg i Pergjithshem ne SUT :
Z.Melaim DAMZI me total 36 pike