Komisioni i vleresimit ne QKTGJ, bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Nr. 499 date 02.07.2019
” Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne Institucionet Shendetesore Publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet Platformes Elektronike”
Shpall kandidatet fitues per 2 vendet  vakante per Mjek Transfuziolog ne QKTGjakut.
 
Ejona BRAHO
Riana GJETA