Shpallen kandidatët fitues për 2 vendet vakante për Mjek Transfuziolog në QKTGJ.

Komisioni i vleresimit ne QKTGJ, bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Nr. 499 date 02.07.2019 ” Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne Institucionet Shendetesore Publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet Platformes Elektronike” Shpall kandidatet fitues per 2 vendet  vakante per Mjek Transfuziolog ne Read more…