Bazuar në Udhëzimin nr. 571, datë 7.10.2022 “Për proçedurat e e rekrutimit të punonjësve psikologë/ punonjës social në strukturat publike shëndetësore”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor rishpall konkursin për disa vende të lira pune në pozicionin “Psikolog/Punonjes Social”:

Qëndra Shëndetësore Klos + Qëndra Shëndetësore Xibër 24/7-A, 1 Vend vakant
Qëndra Shëndetësore Luf Qerret 24/7-B, Qëndra Shëndetësore Qelez 24/7-B,Qëndra Shëndetësore Gjegjan 24/7-B) ,1 Vend vakant
Qëndra Socio-Shëndetësore Pogradec, 1 Vend vakant Psikolog/Punonjes Social
Qëndra Shëndetësore Maliq 24/7-A, 1 Vend vakant Psikolog/Punonjes Social
Qëndra Shëndetësore Himarë 24/7-A, 1 Vend vakant Psikolog/Punonjes Social
Qëndra Shëndetësore Selenicë 24/7-A, 1 Vend vakant Psikolog/Punonjes Social
Qëndra Socio-Shëndetësore Sarandë, 1 Vend vakant Psikolog/Punonjes Social
Qëndra Shëndetësore Patos + Ruzhdie 24/7-A, 1 Vend vakant Psikolog/Punonjes Social
Qëndra Shëndetësore Fratar+Kute+Selite 24/7-A, 1 Vend vakant Psikolog/Punonjes Social
Qëndra Socio-Shëndetësore Gjirokastër, 1 Vend vakant Psikolog/Punonjes Social
Qëndra Socio-Shëndetësore Nr.1, Tirane 1 Vend vakant Psikolog/Punonjes Social
APLIKIMI:
Afati i aplikimit është nga 08.03.2023 deri më datë 16.03.2023 (duke përfshirë të dyja datat).
Aplikimi kryhet në platformën on-line “Mjek për Shqipërinë”, në ndërfaqen “Psikologë” si dhe një kopje e dokumentacionit dërgohet pranë Drejtorisë Rajonale përkatëse me postë, ose dorazi.
1. Kriteret për aplikim:
Të ketë minimalisht diplomë universitare të nivelit ”Bachelor” në degën Psikologji/Punonjes Social.
Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur dhe njehsuar, sipas legjislacionit në fuqi nga strukturat përkatëse.
2. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:
Kandidatët e interesuar, regjistrohen në ndërfaqen “Psikologë” në portalin “Mjek për Shqipërinë” dhe ngarkojnë në portal dokumentat si më poshtë:
Dosja e aplikimit përmban:
1. Jetëshkrimin e kandidatit (CV), (i detyrueshëm);
2. Fotokopje e kartës së identitetit; (e detyrueshme);
3. Diplomën universitare dhe listën e notave. Për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit; diploma e tyre duhet të jetë e njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (e detyrueshme);
4. Librezën e punës;
5. Diplomën e nivelit master;
6. Lejen e ushtrimit të profesionit;
7. Dëshmi të kualifikimeve shkencore (gradë ose titull akademik/shkencor);
8. Dëshmi të njohjes së gjuhës/ve të huaja;
9. Çertifikatat e pjesëmarrjes në aktivitetet e edukimit në vazhdim të ndjekura brenda dhe jashtë vendit.
Një kopje e dokumentave dërgohet pranë DROSHKSH apo Spitaleve Universitare me postë ose dorazi me protokoll.
3. Vlerësimi i kandidatëve
Kandidatët do të vlerësohen për diplomën, përvojën në shëndetësi, gjuhën e huaj, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën dhe për intervistën me gojë. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 50 pikë, përkatësisht:
deri në 30 pikë vlerësimi i dosjes;
deri në 20 pikë vlerësimi i intervistës me gojë.
Komisioni i Vlerësimit, brenda tre ditë pune pas përfundimit të afatit të pranimit të aplikimeve, vlerëson dokumentacionin e paraqitur nga kandidatët dhe i njofton ata  nëpërmjet adresës së email, për pikët që kanë marrë nga vlerësimi i dosjes si dhe për datën dhe vendin e intervistës.
Intervista me gojë do të fokusohet mbi njohuritë mbi ligjin nr.10 107, datë 30.3.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin nr.44/2012 “Për shëndetin mendor”, Vendim nr.405, datë 20.5.2020 “Për miratimin e strategjisë së zhvillimit të shërbimeve  të kujdesit shëndetësor parësor në Shqipëri 2020-2025”, Kodin e Etikës në administratën publikesi dhe pyetje lidhur me sjelljen dhe situata hipotetike.
4. Njoftimi i kandidatëve dhe shpallja e pikëve.
Në përfundim, Komisioni i Vlerësimit, harton listën me pikët totale për çdo kandidat dhe i njofton ata për rezultatin nëpërmjet adresës së tyre të e-mail-it.
Kandidatët kanë të drejtën e ankimit për rezultatin brenda 2 (dy) ditëve nga dita e njoftimit të tyre.
Pas përfundimit të afateve të ankimimit dhe shqyrtimit të ankesave, Komisioni i Vlerësimit shpall renditjen përfundimtare të kandidatëve dhe e dërgon atë pranë DQOSHKSH-së e cila bën publikimin në portalin “Mjekë për Shqipërinë” në ndërfaqen “Psikologë”.

Kandidati, i cili në renditjen e përgjithshme sipas NJVKSH-ve është renditur me numrin më të madh të pikëve, ka të drejtën e zgjedhjes për vendet e lira të punës në Qendrat Shëndetësore të Njësisë përkatëse.

Categories: PsikologShpallje