Shpallen kandidatët fitues për 2 vendet vakante për Mjek Transfuziolog në QKTGJ.

Komisioni i vleresimit ne QKTGJ, bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Nr. 499 date 02.07.2019 ” Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne Institucionet Shendetesore Publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet Platformes Elektronike” Shpall kandidatet fitues per 2 vendet  vakante per Mjek Transfuziolog ne Read more…

Vende Vakante Mjek Transfuziolog, QKTGJ

1 vend vakant Mjek Transfuziolog (08.06.2023) (Shiko Njoftimin) Vend Vakant Mjek Transfuziolog, QKTGJ (06.07.2022) (Shiko Njoftimin) Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek Transfuziolog prane  QKTGJ, me kandidature fituese  znj. Viola Shano me 32 pike. (06.09.2022) 1 Vend Vakant Mjek Transfuziolog, QKTGJ (29.12.2022) (Shiko Njoftimin) Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek Read more…