Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve shëndetësore për vitin 2020” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, meqënëse në shpalljen e hapur për mjek specialist Pneumolog në spitalin Rajonal Elbasan, nuk pati aplikant,Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, shpall vend vakant për mjek specialist për të cilin do të aplikohet Programi i Bonusit, si më poshtë:

  • Një Mjek Pneumolog në spitalin Rajonal Elbasan

AFATI I APLIKIMIT DERI ME 5 Nëntor 2020

   1.Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për pranim si vijon:

  1. Të kenë diplomën e specialitetit, të lëshuar nga institucioni i arsimit të lartë brenda apo jashtë shtetit, të njohura nga ministria përgjegjëse për arsimin;
  2. Të jenë të pajisur me lejen e ushtrimit të profesionit;
  3. Të mos jenë të dënuar për vepra penale me vendim të formës së prerë;
  1. Dokumentet e nevojshme për aplikim:

Kandidatët duhet të aplikojnë në platformën online, me dokumentat si më poshtë:

  1. Lejen e ushtrimit të profesionit (e detyrueshme);
  2. Vërtetim nga njësia administrative për vendbanimin.
  3. Kanditatët që janë të punësuar në institucionet shëndetësore publike, duhet të paraqesin leje nga institucioni ku punojnë për pjesëmarrje në programin e Bonusit.

Komisioni i Vlerësimit për aplikantët në Programin e Bonusit administron dokumentet e aplikantëve, zhvillon intervistën me kandidatët, zgjedh fituesin dhe përcakton masën e financimit të bonusit mbi bazën e përcaktimeve të urdhërit të ministrit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale.

Mjeku specialist që fiton nga Programi i Bonusit lidh kontratë me MSHMS, me institucionin shëndetësor ku do të punojë dhe me Drejtorinë Rajonale të FSDKSH.

Shënim: Mjeket specialist që janë brenda kontratës tre vjeçare me MSHMS në një spital publik, nuk lejohet  të konkurojnë në këtë program gjatë periudhës tre-vjeçare të kontratës.

 

APLIKO KETU

Categories: Mjekë Bonus