Shpallen kandidatët fitues për 2 vendet vakante për Mjek Transfuziolog në QKTGJ.

Komisioni i vleresimit ne QKTGJ, bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Nr. 499 date 02.07.2019 ” Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne Institucionet Shendetesore Publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet Platformes Elektronike” Shpall kandidatet fitues per 2 vendet  vakante per Mjek Transfuziolog ne Read more…

3 Vende Vakante Mjek Kardiolog, Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Kriteret per kete pozicion :  Jetëshkrimi i kandidatit Dëshmia e penalitetit Diploma universitare  dhe çertifikata e notave(kopja e noterizuar) Diplomë specializimi dhe çertifikata e notave(kopja e noterizuar) Leja e ushtrimit te profesionit Referenca nga punëdhënësi i mëparshëm Dokument që keni mbrojtur një gjuhë të huaj Gradë shkencore (nëse ka). Kurse të Read more…

Rezultatet e konkursit te pozicionit te shpallur SU Shefqet Ndroqi

”SHPALLJE FITUESI MJEK PNEUMOLOG ” Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” zhvilloi konkursin per Mjek Pneumolog 1 (nje) vend vakant, ne te cilen konkuruan :     1. Luljeta Hoxha                                          grumbulloi     29 – pikë   Në bazë të pikëve të grumbuluara te cilat u publikuan te portali “Mjekepershqiperine.al” komisioni shpalli fitues:   1. Luljeta Hoxha                                             29 – pikë

1 Vend Vakant ,Mjek Pneumolog prane SU “Shefqet Ndroqi”

Kriteret per kete pozicion: Jetëshkrimi i kandidatit. Deshmia e penalitetit. Diplomë Universitare  dhe lista e notave(e noterizuar). Diplomë specializimi ( e noterizuar). Leja e ushtrimit te profesionit. Referenca nga punëdhënësi i meparshëm. Diplome e gjuhes se huaj. Grade shkencore (nese ka). Te kete kurse te ndryshme trajnimi . Raporti mjeko Read more…