1 Vende Vakant, Mjek Anestezist-Reanimator(04.02.2022)

(Shiko Njoftimin)

Konkursi mbyllet  me kandidate fitues Znj. Ersida Bode (Velija). (08.04.2022)

1 Vende Vakant, Mjek Anestezist-Reanimator(04.02.2022)

(Shiko Njoftimin)

2 Vende Vakant, Mjek Pediater-Neonatolog(04.02.2022)

(Shiko Njoftimin)

Komisoni i vleresimit ne SUOGJ “Mbreteresha Geraldine” , bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Nr.499 date 02.07.2019 “Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne Institucionet Shendetesore Publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet Platformes Elektronike”, si dhe ne publikimin elektronik “Mjeke per Shqiperine” vendosi te mbylle  proceduren e shpalluar per vendet vakante mjek pediater neonatolog, pasi nuk pati asnje kandidate.(25.02.2022)

2 Vende Vakant , Mjek Pediatër-Neonatolog (08.06.2022)

(Shiko Njoftimin)

1 Vend Vakant , Mjek Anatomo- Patolog (04/07/2022)

Mbyllja e konkursit pa kandidate fitues per vendin vakant Mjek Anatomo Patolog.(06.09.2022)

(Shiko Njoftimin)

1 Vend Vakant , Mjek Anatomo- Patolog (09/09/2022)

(Shiko Njoftimin)

1 Vend Vakant, Mjek Kardiolog (27.04.2023)

(Shiko Njoftimin)

Mbyll  proceduren e shpalluar per vendin vakant mjek Kardiolog, pasi nuk aplikoi  asnje kandidat per kete vend pune.

1 Vend Vakant, Mjek Imazherist (27.04.2023)

(Shiko Njoftimin)

Shpall kandidatin fitues per vendin vakant Mjek Radiolog   ne SUOGJ “Mbreteresha Geraldine”   Z. AUREL KOPECI me 39 pike.

1 Vend Vakant, Mjek Pediater Neonatolog(12.10.2023)

(Shiko Njoftimin)

Znj. Adela Sula eshte vleresuar me 27 pike dhe eshte fituesi i ketij vendi te lire pune.(03.11.2023)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm