Afati i aplikimit: 15.04.2024-22.04.2024
1 (një) vend të lirë pune në pozicionin “Mjek” pranë Shërbimit të Kirurgjisë së Përgjithshme.

(Shiko Njoftimin)

Pas përfundimit të afateve të ankimimit dhe shqyrtimit të ankesave, Komisioni i Vlerësimit QSUT shpall renditjen e kandidatëve dhe  njofton se konkursi i poshtëshënuar mbyllet si më poshtë vijon:
 1. z. Denis Godaj
 2. znj. Eljona Xhelili
 3. z. Gjergj Kaçi
 4. z. Met Loci
 5. znj. Inida Ruli

3  vende vakante “Mjek”, pranë Urgjencës Mjekësore Paraspitalore, të Shërbimit të Urgjencave Polivalente

Publikohet liste emerore e kandidateve Mjek te kualifikuar – Faza I:
 1. Denada Qose
 2. Erta Toda
 3. Elvira Lusha
 4. Sokol Bregaj
 5. Zurie Kupa
 6. Nesla Kurmemaj

Publikohet liste emerore e kandidateve Mjek te kualifikuar -Faza II:

 1. Elvira Lusha
 2. Nesla Kurmemaj
 3. Sokol Bregaj
 4. Denada Qose 

Konkursi i shpallur mbyllet me kandidate fitues:

 1. Elvira Lusha
 2. Nesla Kurmemaj
 3. Sokol Bregaj

Kandidatja fituese  znj. Elvira Lusha,  më datë 07.03.2024,  refuzon punesimin ne vendin vakant per te cilin ka kandiduar.

Bazuar në renditjen përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar,  znj. Denada Qose eshte kandidatja fituese per kete pozicion.


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm